حدیث صداقت

"یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین"

اندرز حکيمان
* تو خود آن کن که به ديگران می آموزی ؛ نخست خود را خوب به فرمان آر و سپس ديگران را

* درشت مگو تا نشنوی . به راستی که سخن خشم آلود رنج آورد و به تو نيز همان رسد.

* تندرستی بزرگ ترين نعمت هاست و خرسندی بزرگترين دارايی ها.

* هيچ آتشی چون آرزو و هيچ بدی چو کينه نيست ، هيچ شادمانی برتر از آرامش نيست.

* آن کس که شادی اش را در رنجه داشتن ديگران آرزو کند، گرفتار بندهای نفرت است و از نفرت آزاد نيست.

* خشم را به دور افکن، منیت را رها کن، به همه بندها چيره شو، دلبسته نام و شکل مباش و چيزی را از خود مدان ، پس در اين حال ، تو را رنجی نخواهد بود.
+ حدیث صداقت ; ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱٦
comment نظرات ()