حدیث صداقت

"یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین"

بـه دام زلـف تو دل مبتلاي خويشتن اسـت


بکش به غمزه که اينش سزاي خويشتن است
گرت ز دسـت برآيد مراد خاطر ما
به دست باش که خيري به جاي خويشتن است
به جانت اي بت شيرين دهن که همچون شمع
شـبان تيره مرادم فـناي خويشتـن اسـت
چو راي عشـق زدي با تو گفتم اي بلـبـل
مکـن کـه آن گل خندان براي خويشتن است
بـه مشک چين و چگل نيست بوي گل محتاج
کـه نافـه‌هاش ز بند قباي خويشتن اسـت
مرو بـه خانـه ارباب بي‌مروت دهر
کـه گنـج عافيتت در سراي خويشتن است
بـسوخـت حافـظ و در شرط عشقبازي او
هـنوز بر سر عهد و وفاي خويشتـن اسـت

+ حدیث صداقت ; ۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۱۱
comment نظرات ()