اندرز حکيمان


andarz_1.gif

* تو خود آن کن که به ديگران می آموزی ؛ نخست خود را خوب به فرمان آر و سپس ديگران را

* درشت مگو تا نشنوی . به راستی که سخن خشم آلود رنج آورد و به تو نيز همان رسد.

* تندرستی بزرگ ترين نعمت هاست و خرسندی بزرگترين دارايی ها.

* هيچ آتشی چون آرزو و هيچ بدی چو کينه نيست ، هيچ شادمانی برتر از آرامش نيست.

* آن کس که شادی اش را در رنجه داشتن ديگران آرزو کند، گرفتار بندهای نفرت است و از نفرت آزاد نيست.

* خشم را به دور افکن، منیت را رها کن، به همه بندها چيره شو، دلبسته نام و شکل مباش و چيزی را از خود مدان ، پس در اين حال ، تو را رنجی نخواهد بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید