هفته بسیج

بر مشامم میرسد عطر شهیدان بسیج

مرغ دل پر می زند سوی گلستان بسیج

یا حسین بن علی ای سرور آزادگان

روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

 

/ 0 نظر / 10 بازدید