خزان عشق

شد خزان گلشن آشنائي
بازم آتش بجان زد جدائي

عمر من اي گل طي شد بهر تو
واز تو نديدم جزبدعهدي و بي وفائي

با تو وفا كردم تا به تنم جان بود
عشق و وفاداري با توچه دارد سود

آفت خرمن مهر ووفائي
نو گل گلشن جور و جفائي

از دل سنگت آه .....

Å

د لم از غم خونين است
روش بختم اينست

از جام غم مستم
دشمن مي پرستم تا هستم

تو ومن درسيل چمن
چون گل خندان از مستي بر گرية من

با دگران درگلشن نوشي مي
من ز فراغت ناله كنم تاكي

تو ومي چون لاله كشيدنها
من وچون گل جامه دريدنها

زرقيبان خواري ديدنها
د لم از غم خون كردي

چه بگويم چون كردي
دردم افزون كردي

برو اي ازمهر ووفا عاري
برو اي عاري ز وفاداري

كه شكستي چون زلفت عهد مرا

Å

دريغ ودرد ازعمرم
كه در وفايت طي شد

ستم بباران تا چند
جفا بعا شق تا كي

نميكني اي گل يكدم يادم
كه همچو اشك از چشمت افتادم

تا كي بي تو بود از غم خون دل من

آ ه از دل تو

گرچه ز محنت خوارم كردي
با غم حسرت يارم كردي

مهر تو دارم باز مكن اي گل با من هر چه تواني ناز هرچه تواني ناز

كز عشقت ميسوزم باز .


شعر :‌ رهي معيري

/ 0 نظر / 7 بازدید