ره میخانه و مسجد کدامست؟

ره میخانه و مسجد کدام است

که هر دو بر من مسکین، حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه، کاین خمار، خام است

میان مسجد و میخانه، راهی است

بجویید ای عزیزان، کاین کدامست

به میخانه امامی مست، خفته است

نمی‌دانم که آن بت را چه نام است

مرا کعبه، خرابات است امروز

حریفم قاضی و ساقی، امام است

برو عطار کاو خود می شناسد

که سرور کیست، سرگردان کدام است

/ 0 نظر / 28 بازدید