نامه 55[9] از نامه های امام عليه السلام به معاويه [10] اما بعد خداوند سبحان دنيا را
مقدمه برای مابعد آن [ آخرت ] قرار داده و اهل دنيا را در بوته
امتحان در آورده [11] تا روشن شود کدام يک بهتر عمل مي کنند ما برای دنيا
آفريده نشده ايم و تنها برای کوشش و تلاش در آن مامور نگشته ايم [12] ما در
دنيا آمده ايم تا به وسيله آن آزمايش شويم خداوند مرا به تو و تو را
به وسيله من در معرض امتحان در آورده [13] و هر کدام ما را حجت بر ديگری
ساخته . تو به دنيا رو آوردی و تفسير قرآن را بر خلاف حق وسيله رسيدن
به دنيا ساختی [14] و مرا در برابر چيزی مؤاخذه مي کنی که دست و زبانم هرگز
به آن آلوده نشده [ اشاره به قتل عثمان است ] تو و اهل شام آن را
دست آويز کرده ايد و به من نسبت داده ايد [15] تا آنجا که عالمان شما
جاهلانتان را و آنها که سر کارند از کارافتادگان شما را به آن تشويق مي کنند.
[1] از خدابترس و با شيطان که در رام کردنت مي کوشد ستيزه کن و روی
خويش را به سوی آخرت که راه من و تو است بگردان [2] و بترس از آنکه
خداوند تو را بزودی به يک بلای کوبنده که ريشه ات را بزند و دنباله ات
را قطع کند دچار سازد [3] من برای تو سوگند ياد مي کنم سوگندی که تخلف
ندارد [4] براينکه اگر خداوند من و تو را در ميدان نبرد گرد آورد و
مقدرات من و تو را در پيکار با يکديگر کشاند آنقدر در برابر تو
بمانم [5] تا خداوند ميان ما حکم فرمايد که او بهترين حاکمان است
[اشاره به اينکه از دست من نجات نخواهی يافت ].

/ 0 نظر / 7 بازدید