مرغ سحر
شعر : ملك ا لشعرابهار

مرغ سحر ناله سر كن ، داغ مرا تازه تر كن

زآه شرر بار، اين قفس را ،

بر شكن وزير وزبر كن

بلبل پربسته ز كنج قفس درآ

نغمة آزادي نوع بشر سرا

وزنفسي عرصة اين خاك توده را

پرشرر كن

ظلم ظالم ، جور صياد

آشيانم داده بر باد

اي خدا ، اي فلك ، اي طبيعت

شام تاريك ما را سحر كن

Å

نوبهار است ، گل ببار است

ابر چشمم ، ژاله بار است

اين قفس چون دلم تنگ وتار است

شعله فكن در قفس اي آه آتشين

دست طبيعت گل عمر مرا مچين

جانب عاشق نگه اي تازه گل از اين

بيشتر كن بيشتر كن بيشتر كن

مرغ بيدل شرح هجران مختصر مختصركن

/ 0 نظر / 13 بازدید