هفته دفاع مقدس گرامی باد

لبـتـه اگـر هـمه علل و اسباب را در اختیار داشتیم در جنگ به اهداف بلندتر و بالاترى مى نگریستیم و مى رسیدیم ولى این بدان معنا نیست که در هدف اساسى خود که همان دفع تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود مغلوب خصم شده ایم .

 هر روز ما در جنگ برکتى داشته ایـم کـه در هـمـه صـحـنه ها از آن بهره جسته ایم .

 ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نـموده ایم ،

 ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم ،

 ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم ،

ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم ،

ما در جـنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روى پاى خودمان بایستیم ،

ما در جنگ ابهت دو ابر قـدرت شـرق و غـرب را شکستیم ،

ما در جنگ ریشه هاى انقلاب پربار اسلامى مان را محکم کردیم ،

ما در جنگ حس برادرى و وطن دوستى را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم ،

ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامى قدرت ها و ابرقدرت هـا سـالیـان سـال مـى تـوان مـبـارزه کـرد،

جـنـگ مـا کـمـک بـه فـتـح افـغـانـسـتـان را بـه دنـبـال داشـت ،

جـنـگ مـا فـتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت ،

 جنگ ما موجب شد که تمامى سـردمـداران نـظـام هـاى فـاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند،

جنگ ما بیدارى پاکستان و هـنـدوسـتـان را بـه دنـبـال داشت ،

 تنها در جنگ بود که صنایع نظامى ما از رشد آن چنانى برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابى در پرتو جنگ تحقق یافت .

هـمـه ایـنـهـا از بـرکـت خـون هـاى پـاک شـهـداى عـزیـز هـشـت سـال نـبـرد بـود، هـمـه ایـنـهـا از تـلاش مـادران و پـدران و مـردم عـزیـز ایـران در ده سـال مـبـارزه بـا آمـریـکـا و غـرب و شـوروى و شـرق نـشـات گـرفـت .

جـنـگ مـا جـنـگ حق و باطل بود و تمام شدنى نیست ، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و ایـن جـنـگ از آدم تـا خـتـم زنـدگـى وجـود دارد.

چـه کـوتـه نـظـرنـد آنـهـایـى کـه خیال مى کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایى نرسیده ایم ، پس شهادت و رشادت و ایثار و از خود گذشتگى و صلابت بى فایده است ! در حالى که صداى اسلام خواهى آفریقا از جنگ هشت ساله ماست ، عـلاقـه بـه اسـلام شـنـاسـى مـردم در آمـریـکـا و اروپـا و آسـیـا و آفـریـقـا یـعـنـى در کل جهان از جنگ هشت ساله ماست .

من در این جا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان بـه خـاطـر تـحـلیـل هاى غلط این روزها رسما معذرت مى خواهم و از خداوند مى خواهم مرا در کـنـار شـهداى جنگ تحمیلى بپذیرد. ما در جنگ براى یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خـود نـیـسـتـیم .

 راستى مگر فراموش کرده ایم که ما براى اداى تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فـرع آن بـوده اسـت . مـلت مـا تـا آن روز کـه احـسـاس کرد که توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفه خود عمل نمود. و خوشا به حال آنان که تا لحظه آخر هم تردید ننمودند، آن ساعتى هـم کـه مـصـلحـت بـقـاى انـقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عـمـل کـرده اسـت ! آیـا از ایـن کـه بـه وظیفه خود عمل کرده است نگران باشد؟

 

پـــیـــام امـــام خـــمـیـنـى خـطـاب بـه مـراجـع اسـلام ، روحـانـیون سراسر کشور (منشور روحانیت) تاریخ : 4/12/67 ، صحیفه امام، ج21

 

/ 0 نظر / 21 بازدید