ترسـم آن نرگس مستانه به يغما بـبرد

نيسـت در شـهر نگاري که دل ما بـبرد
بـخـتـم ار يار شود رختم از اين جا ببرد
کو حريفي کش سرمست که پيش کرمش
عاشـق سوخـتـه دل نام تمنا بـبرد
باغـبانا ز خزان بي‌خـبرت مي‌بينـم
آه از آن روز کـه بادت گـل رعـنا بـبرد
رهزن دهر نخفته‌ست مـشو ايمـن از او
اگر امروز نـبرده‌سـت کـه فردا بـبرد
در خيال اين همه لعبت بـه هوس مي‌بازم
بو کـه صاحـب نظري نام تماشا بـبرد
علم و فضلي که به چل سال دلم جمع آورد
ترسـم آن نرگس مستانه به يغما بـبرد
بانـگ گاوي چه صدا بازدهد عشوه مـخر
سامري کيست که دست از يد بيضا بـبرد
جام مينايي مي سد ره تنـگ دليسـت
مـنـه از دست که سيل غمت از جا ببرد
راه عشق ار چه کمينگاه کمانداران اسـت
هر کـه دانستـه رود صرفه ز اعدا بـبرد
حافـظ ار جان طلبد غمزه مسـتانـه يار
خانـه از غير بـپرداز و بـهـل تا بـبرد

/ 2 نظر / 63 بازدید
mohamad

afarin.besiar haal kardam.vaghean az bloget lezat mibaram

بارون

جان به لب داريم و همچون صبح خندانيم مادست و تيغ عشق را زخم نمايانيم مامي‌توان از شمع ما گل چيد در صحراي قدسزير گردون چون چراغ زير دامانيم ما...التماس دعا