صحيفه ای از خزانه غيبارباب قصص و تواريخ به نقل از کعب الاحبار آورده اند که چون داود را ، صلوات الله عليه ، وفات نزديک آمد ، آفريدگار تعالی ، از خزانه غيب صحيفه ای به نزد وی فرستاد و در آن صحيفه ده لطيفه از اسرار غيب و ده مسئله از مسائل حکمت مندرج بود . داود (ع) جمله احبار و علمای بنی اسرائيل را حاضر کرد و آن صحيفه را بگشاد و گفت : ای سليمان ، اگر سوال های اين صحيفه را پاسخ دهيد ، خاتم دولت را به تو دهم و نگين سعادت نيابت در خاتم وجود به نام تو تعيين کنم . سليمان (ع) گفت : بپرس تا پاسخ دهم .

پس حضرت داود (ع) گفت : چيست کم ترين چيزها ، چيست بيشترين چيزها ، چيست تلخ ترين چيزها ، چيست شيرين ترين چيزها ، چيست مونس ترين چيزها ، چيست موحش ترين چيزها ، چيست سخترين چيزها ، چيست نرم ترين چيزها ، چيست دور ترين چيزها و چيست نزديک ترين چيزها ؟

چون داود اين سوالات را پرسيد ، سليمان به توفيق رحمان جواب آغاز کرد و گفت : کمترين همه چيزها ، يقين است در اهل عالم . بيشترين چيزها شک است در اولاد آدم . تلخ ترين چيزها پس از توانگری درويشی است . شيرين ترين همه چيزها بعد از کفر ، ايمان است . مونس ترين همه چيزها جان است در تن . موحش ترين چيزها تن بی جان است . سخت ترين همه چيزها ، بيرون شدن جان از بدن و دورترين همه چيزها يار بد است که خود را هلاک کند و تو را با خود برد. و چون به توفيق خدای عزوجل ، اين جواب ها بگفت ، خروش از خلق بر آمد و آوازه تحسين بر فلک رسيد . داود (ع) رو به جماعت کرد و گفت : شما مصلحت می بينيد که خلافت را بدين کودک دهم ؟ پيری سه هزار ساله بود (1) برخاست و گفت : من به خلافت اين کودک رضايت ندهم ، تا سوال مرا جواب دهد .

سليمان گفت : بپرس ای پير .

پير گفت : بگو پاکيزه ترين همه چيزها چيست ؟

گفت : دل ، که به پاکی او در عالم ، نهاد آدميزاد پاک شود و به پليدی او آدم يکباره هلاک شود .

همگی فرياد برآوردند که : به خلافت او راضی شديم و حکم او را امضا کرديم . پس حضرت داود (ع) ، خاتم ملک در انگشت سليمان کرد . آنگاه دعوت حق را اجابت کرد و جان سپرد.

منبع : جوامع الحکايات

1- در زمانهای گذشته ، طول عمر انسانها بسيار زياد بود .

/ 0 نظر / 23 بازدید