یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

باد فروکش می کند، طوفان می خوابد، اما پرچم حسین (ع) همچنان پابرجاست

دیده ی دوران یاتار یاتماز حسینین پرچمی

چشم زمانه هم می خوابد اما باز پرچم حسین (ع) همچنان پابرجاست

بو حسینین ده عزیزان پرچمی اوچ رنگیدی

عزیزان! پرچم حسین (ع) سه رنگ دارد

گنبدی اوسته قرمز یادگار جنگیدی

رنگ قرمز بالای گنبدش، یادگار جنگ است

هم یاشیل پرچم دییر عباس اونون سرهنگیدی

پرچم سبزش هم می گوید که عباس (ع) سرهنگ اوست

سن قرا پرچم گوتور بو زینبین فرهنگیدی

تو پرچم سیاه را بردار که آن نشان و فرهنگ زینب (س) است (یا زینب (س)

سسله هر بنیان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

بگو هر بنیان و پایه ای نابود خواده شد اما پرچم حسین (ع) همچنان پابرجاست

قاره پرچم قرمزی پرچم یاشیل پرچم دییر جاوداندی کربلا

پرچم سیاه، پرچم قرمز و پرچم سبز، می گوید که کربلا جاودانه است

خلقه حدیث غم دییر

حدیث غم به عالم می گوید

تک حسینیلر دئمیر

تنها حسینی ها نمی گویند

بلکه هامی عالم دئییر

بلکه همه عالم می گویند

ای مسیحیلر بو ذکری عیسی مریم دییر

ای مسیحیان! این ذکر را عیسی بن مریم هم می گوید

پاییه ادیان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

اساس همه ادیان از بین می رود اما پرچم حسین (ع) همچنان برقرار است

ای عراقین توپراقی

ای خاک عراق

ور شور و شینینن خبر

با شور و شین این خبر را بگو

سنددی آلتی امام

تو آرامگاه شش امام معصوم (ع) هستی

ایفای دینن خبر

از ایفای دین خبر بده

یا نجف یا سامرا یا کاظمینن خبر

یا از نجف، سامرا و یا از کاظمین خبر بده

هر طرفدن اوت یاغیر

از هر سو اتش می بارد

قبر حسینینن خبر

از قبر حسین (ع) خبر بده

قورخما بو بحران یاتار یاتماز حسینین پرچمی

نترس! این آشوبها خواهد خوابید اما پرچم حسین (ع) همچنان برقرار است

/ 0 نظر / 124 بازدید