" حلم حضرت علی عليه السلام "


حضرت علی عليه السلام از بازار خرما فروشان می گذشت. زنی را ديد که به سختی گريه می کند، سبب را پرسيد. معلوم شد زن، خادم خاتونی است ، از بازار خرما خريده و به خانه برده ولی چون مورد پسند اهل خانه نبوده ، آن را پس آورده اما خرما فروش از او قبول نمی کند.

اميرالمومنين چون ماجرا را شنيد خطاب به خرما فروش گفت :

ای بنده خدا اين زن خدمتکار است، اختياری در مال ندارد خرما را بگير و پولش را پس بده . خرما فروش از جای برخاست و تعرض کنان مشتی بر سينه علی عليه السلام کوفت. حاضران گفتند : اين شخص امير المومنين است. رنگ از چهره مرد پريد. خرما را گرفت و پول خدمتکار را پس داد. بعد سئوال کرد:

يا علی از من راضی شدی ؟

حضرت فرمود:

آری، هنگامی که حق مردم را می دهی چرا راضی نباشم.

/ 0 نظر / 24 بازدید