لطايف کهن


درويشی مستجاب الدعوه در بغداد پديد آمد. حجاج يوسف را خبر کردند بخواند ش وگفت : " دعای خيری بر من بکن." گفت: " خدايا جانش بستان. " گفت: " ازبهر خداي اين چه دعاست؟ گفت: اين دعای خير است تو را وجمله مسلمانان را. "

ای زبــــردست زير دست آزار
گرم تا کی بمـاند اين بازار

به جه کــار آيدت جهـــــانداری
مردنت به که مردم آزاری

/ 0 نظر / 7 بازدید