فردوسى شاعر بى‏بديل حماسه‏پرداز ايران

فردوسى شاعر بى‏بديل حماسه‏پرداز ايران كه در غرقاب كشتى شكن حوادث روزگار كشتى نجات مكتب اهل بيت را از زبان پيامبر اسلام شناسايى مى‏كند () - آن كشتى كه بمانند سفينه نوح كشتى نشستگان را به ساحل امن و رهايى مى‏كشاند - بدين‏گونه تصوير هنرمندانه و روشن خود را تقديم دوستاران مى‏دارد:

حكيم اين جهان را چو دريا نهاد

برانگيخته موج از او تندباد

چو هفتاد كشتى بر او ساخته

همه بادبانها برافراخته

يكى پهن كشتى بسان عروس

بياراسته، همچو چشم خروس

محمد بدو اندرون با على

همان اهل بيت نبى و ولى

خردمند كز دور دريا بديد

كرانه نه پيدا و بن ناپديد

بدانست كو موج خواهد زدن

كس از غرق بيرون نخواهد شدن

بدو گفت اگر با نبى و وصى

شوم غرقه دارم دو يار وفى

همانا كه باشد مرا دستگير

خداوند تاج و لوا و سرير

/ 0 نظر / 11 بازدید