اسب خوب و قرين بد

روزی برای ابومسلم" صاحب الدعوة" اسب بسيار خوبی را که نظير آن کمتر ديده شده بود ، آورده بودند. ابومسلم از سرداران سپاه خود پرسيد: اين اسب برای چه کاری خوب است؟

يکی گفت: برای آنکه انسان بر آن سوار شود و در راه خدا جهاد کند.

ابو مسلم گفت: جواب از اين بهتر می خواهم.

ديگری گفت: برای شکار و تفريح خوب است.

باز هم ابومسلم قبول نکرد ، عاقبت بعد از آنکه هر کسی نظر خود را ابراز نمود ، خودش گفت: اين اسب برای آن خوب است که شخص بر آن سوار شود و از همنشين بد به کوه و بيابان فرار کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید