خنده کنان می رود روز جزای در بهشت هر که به دنیا کند گریه برای حسین

کربلا بعنی که یاد رهبری
از حسین عصر خود فرمانبری
بیعت ما دوستان عین ولاست
زاده ی زهرا علی روح خداست
عده ای از همرهان جاهل شدند
در حمایت از علی کاهل شدند
مکر داخل کفر خارج را ببین
رونق کار خوارج را ببین
همچو مهدی ما ولی داریم و بس
شعیان سید علی داریم و بس

/ 2 نظر / 23 بازدید
دکتر

آفرین