"مناظره ابراهيم و نمرود"وقتی ابراهيم (ع) با نمرود مناظره کرد . نمرود گفت : "خدای تو کيست؟ " گفت : « ربی الذی يحی و يميت»

( بقره / 260) . "خدای من آن است که بميراند و زنده کند." نمرود گفت : زنده کردن و ميرانيدن به تأثير حرکات و افلاک و سير نجوم است ، و ما نيز زنده کردن و ميرانيدن دانيم . ابراهيم ( ع ) گفت : اگر مسلم داريم که تأثير قدرت حق تعالی در اين عالم به واسطه حرکات افلاک و کواکب است ، ليکن حرکات افلاک و کواکب به واسطه چيزی ديگر نيست ، و اگر نه تسلسل لازم آيد. پس هر آينه از تقدير آفريدگار تعالي ، باشد . چون حوادث ارضی به واسطه حوادث فلکی باشد . درست شد ( ثابت شد) که حوادث به قدرت وی و رحمت حق تعالی است و از آنجا گفت: « فان الله ياتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب.( بقره /260 ) ، « همانا خدای من ، خورشيد را از مشرق بر می آورد ، تو آن را از مغرب برآر.»

ابراهيم (ع) گفت : آفريدگار متعال ، به قدرت خود هر روز آفتاب را از مشرق بر می آرد و به مغرب فرو می برد ، تو يک بار از مغرب برآر و به مشرق فرو بر . " فبهت الذی کفر" ( بقره/ 260) . پس مبهوت ماند آنکه کافر شده بود . الزام شد و فروماند .

و گويند که نمرود مغالطه کرد و يکی را که مستوجب کشتن بودی ، از زندان بيرون آورد و آزاد کرد و ديگری را که گناه نداشت بگرفت و بکشت ، و گفت که « آن را که مرده بود ، به حقيقت زنده کردم و آن زنده را ميرانيدم. »

ابراهيم (ع) گفت : مرده زنده کردن اين نيست که تو کردي. و گفته اند که آفريدگار، سبحانه و تعالي ، مرگ نمرود را سبب نيم پشه ساخته بود . پشه ای بود که در نيمه اندام قوت نداشت . چون در دماغ او رفت ، به زبان حال ندا کرد که « اگر مرده زنده می توانی کردن ، اين نيمه مرده مرا زنده کن ، تا به قوت آن از بينی تو بيرون آيم. و اگر زنده را می توانی ميرانيدن ، اين يک نيمه زنده مرا بميران ، تا خلاص يابي.»

منبع :

جوامع الحکايات و لوامع الروايات سديدالدين محمد عونی

/ 0 نظر / 28 بازدید