سلام بر حضرت مهدی علیه السلام

آب زنید راه را، هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد

راه دهید یار را، آن مه ده چهار را
کز رخ نور بخش او، نور نثار می رسد

چاک شده ست آسمان،غلغله ای ست در جهان
عنبر و مشک می دمد، سنجق یار می رسد

رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد
غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد

تیر روانه می رود، سوی نشانه می رود
ما چه نشسته ایم پس، شه ز شکار می رسد

/ 0 نظر / 25 بازدید